Διευκρινίσεις όσον αφορά το αδιάβλητο της διαδικασία της φετινής κλήρωσης

Δεδομένου ότι η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία φέτος θα γίνει στην Αθήνα, ο Σύλλογος Γονέων ζήτησε να δοθούν διευκρινίσεις όσον αφορά τη διαδικασία και το αδιάβλητο αυτής. Παρακάτω σας παραθέτουμε την απάντηση του ΙΕΠ:

Τα σχετικά με την κλήρωση αναφέρονται στην ΥΑ "Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία", ΦΕΚ 2261, Τεύχος Β/12-6/2020 Ειδικότερα για το αδιάβλητο της κλήρωσης σας ενημερώνουμε ως εξής: Η κλήρωση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή (Επιτροπή Κλήρωσης) στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών ( Τ. Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, Αμπελόκηποι) παρουσία μελών της Ε.Ε.Π.Π.Σ., εκπροσώπου του Ι.Ε.Π., των Προέδρων των Συλλόγων των Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Σχολείων καθώς και δικηγόρου ή συμβολαιογράφου.

Έργο της αρμόδιας Επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας το οποίο υποβάλλει στη Ε.Ε.Π.Π.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή με το τέλος της διαδικασίας.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με τρόπο που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

(α) Οι υποψήφιοι όλων των σχολικών μονάδων καταχωρίζονται σε ένα και μοναδικό φύλλο εργασίας τύπου Excel.

(β) Κάθε υποψήφιος αποκτά έναν μοναδικό αριθμό μέσω της γεννήτριας τυχαίων αριθμών του Excel και της συνάρτησης RANDBETWEEN με ορίσματα έναν ελάχιστο αριθμό α και έναν μέγιστο αριθμό β, οι οποίοι προτείνονται από τους παρακολουθούντες τη διαδικασία.

(γ) Κληρώνονται οι μαθητές, οι ανήκοντες στη γενική και στις ειδικές κατηγορίες, κατά την αύξουσα σειρά του μοναδικού τυχαίου αριθμού που τους έχει αποδοθεί από τη συνάρτηση, κατά τρόπο ώστε να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μαθητών κάθε σχολικής μονάδας.

(δ) Το αρχείο μετά την απόδοση των αριθμών άμεσα και χωρίς να παρεμβάλλεται καμιά περαιτέρω ενέργεια φυλάσσεται και αποστέλλεται στη Ε.Ε.Π.Π.Σ., στο ΙΕΠ και στο/στη δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κλήρωσης θα αποσταλεί από τη Ε.Ε.Π.Π.Σ. σε κάθε σχολείο το μέρος του αρχείου που το αφορά, ήτοι το σύνολο των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο.

Στην εν λόγω κλήρωση το 80%των προκηρυσσομένων θέσεων θα πληρωθεί με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/-τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων θα πληρωθεί με τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν: α) δίδυμοι ή τρίδυμοι ή υιοθετημένοι αδελφοί μαθητών που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος και εφ’ όσον ένας εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο (εάν υφίσταται) και δε φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης και γ) παιδιά εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό καθώς και παιδιά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο. Η πλήρωση των κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας γίνεται με την εξής σειρά προτεραιότητας: πρώτα οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, στη συνέχεια αν υπάρχουν κενές θέσεις της κατηγορίας β και τέλος της κατηγορίας γ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζει δυο πίνακες έναν για τους μαθητές/-τριες που θα εγγραφούν για φοίτηση το σχολικό έτος 2020-2021 και ένας για επιλαχόντες/-ούσες μαθητές/-τριες. Το ΕΠ.Ε.Σ. αναρτά στην ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τον πίνακα των εισαχθέντων/-ουσών και τον πίνακα των επιλαχόντων/-ουσών η ισχύς του οποίου παύει στις 20 Ιανουαρίου 2021, με αναφορά στον αριθμό της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ.» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Το Κέντρο Υποστήριξης Κέντρο Υποστήριξης (helpdesk) Ι.Ε.Π.