Υπόμνημα ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τις επικείμενες αλλαγές στα Πειραματικά Σχολεία

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

8/Θ και 2/Θ Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων

και 2/Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου

Πανεπιστημίου Πατρών


Πάτρα, 13 Μαρτίου 2019


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών, εκπροσωπώντας τους γονείς και κηδεμόνες 255 μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στο 2Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο (συνδεδεμένο με το 8Θ Πειραματικό Δημοτικό), το 2Θ Πειραματικό Δημοτικό και το 8Θ Πειραματικό Δημοτικό Πανεπιστημίου Πατρών (συνδεδεμένα με το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών), θα ήθελε να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία θα καταργηθεί η σύνδεση των διαφόρων βαθμίδων των Πειραματικών Σχολείων, καθώς και ο ρόλος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Π.Σ.), η θητεία της οποίας έληξε και δεν ανανεώθηκε.

Συγκεκριμένα, η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Π.Σ.), η οποία αποτελεί σε εθνικό επίπεδο το όργανο Διοίκησης των Πειραματικών και Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, έληξε την 31/12/2018, χωρίς να διοριστούν νέα μέλη από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Σχολείων αυτών, με άμεση συνέπεια την αβεβαιότητα για την διαδικασία κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία το προσεχές σχολικό έτος.

Επιπλέον, επειδή, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο Ν.4327/2015 που διέπει τη λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 10, οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, θα ανέμενε κανείς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να έχει μεριμνήσει για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Σχολείων αυτών.

Δυστυχώς όμως σήμερα, δεν λειτουργεί, όχι μόνο η Δ.Ε.Π.Π.Σ., αλλά ούτε τα Εποπτικά Επιστημονικά Συμβούλια (Ε.Π.Ε.Σ.) κάθε Πειραματικού Σχολείου και ούτε λαμβάνονται πλέον μέτρα για τη διατήρηση στα σχολεία αυτά του επιλεγμένου για αυτά προσωπικού τους, αφού δεν υφίσταται πρόβλεψη για την παράταση της θητείας τους στα Πειραματικά Σχολεία ούτε εξασφαλίζεται η υπηρεσιακή εξέλιξή τους μετά το τέλος της θητείας τους, ούτε αξιολογούνται· οπότε εμμέσως υποστηρίζεται η αποχώρησή τους από τα σχολεία αυτά.

Κυρίως δε, θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην προοπτική κατάργησης της διασύνδεσης των διαφόρων βαθμίδων των Πειραματικών Σχολείων, διότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο Ν.4327/2015, στόχος των Πειραματικών Σχολείων αποτελεί η δοκιμή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων, μεθόδων, εγχειριδίων και διαδικασιών, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ώστε τα επιτυχημένα παραδείγματα να διαχυθούν σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Το σύστημα λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων, όπως ισχύει σήμερα, επιτρέπει αυτή η δοκιμή να έχει ένα πρώτο δείγμα μαθητών που φοιτούν σε Πειραματικά Σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ένα δεύτερο δείγμα μαθητών που εισάγεται στο Πειραματικό Γυμνάσιο με κλήρωση και φοιτά στο Πειραματικό Σχολείο μόνο κατά τη διάρκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι καθίσταται πιο αποτελεσματική η αποτίμηση των εφαρμοζόμενων πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας καθώς είναι δυνατή η συγκριτική αποτίμηση μεταξύ παιδιών που φοιτούν στα Πειραματικά Σχολεία για 12 ή 6 έτη αντίστοιχα.

Για την περίπτωση του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών τα δύο δείγματα είναι ισορροπημένα, καθώς με βάση τα φετινά στοιχεία 30 μαθητές και μαθήτριες που φοίτησαν στη Στ’ τάξη των 2Θεσίου και 8Θεσίου Δημοτικών(ποσοστό 45%) εγγράφηκαν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, ενώ 36 επιπλέον μαθητές και μαθήτριες (ποσοστό 55%) εισήχθησαν στο Πειραματικό Γυμνάσιο με κλήρωση, επομένως δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση «προνομιακή» αντιμετώπιση των παιδιών του Πειραματικού Δημοτικού κατά την εγγραφή τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο. Αντιθέτως, η τυχόν κατάργηση της σύνδεσης Πειραματικού Δημοτικού και Πειραματικού Γυμνασίου θα εντάξει τα παιδιά μας σαφώς σε μία «μη προνομιακή κατηγορία», διότι θα οδηγήσει σε πλήρη ανατροπή τη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους, και διότι δεν θα εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση μεταξύ των μαθητών των Πειραματικών Σχολείων προ και μετά της μεταβολής που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παραβιάζοντας έτσι εις βάρος των παιδιών αυτών μία σειρά διατάξεων του ισχύοντος Συντάγματος.

Αντί λοιπόν το Υπουργείο να απεργάζεται σενάρια αποπομπής των παιδιών αυτών από τα Πειραματικά Σχολεία, ίσως θα ήταν χρησιμότερο να εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπής επιπλέον υπαρχόντων Σχολείων σε Πειραματικά, δίνοντας έτσι ρηξικέλευθη λύση στο πρόβλημα, διότι δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση η κατάργηση της διασύνδεσης μεταξύ των Πειραματικών Σχολείων.

Ζητούμε, λοιπόν, άμεσα την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων και την επαναλειτουργία της ΔΕΠΠΣ (Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων), καθώς και την διατήρηση διασύνδεσης των βαθμίδων των Πειραματικών Σχολείων ως έχει, ώστε τα σχολεία αυτά να συνεχίσουν να υπάρχουν και να επιτελούν τους στόχους τους.


Για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των, 8/Θ και 2/Θ Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων και 2/Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου του Πανεπιστημίου Πατρών


τα μέλη του Δ.Σ.,

ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

η Αντιπρόεδρος ΧΡΥΣΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΖΗ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ

η Γενικός Γραμματέας ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ο Ειδικός Γραμματέας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

η Ταμίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΕΛΜΕΚΟΥΡΑ

η Βοηθός Ταμία ΤΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ

το Μέλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ