Εισαγωγή μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019


Με την υπ' αριθμόν 30813/Δ6 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η εισαγωγή μαθητών / μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για εισαγωγή στην τάξη προνηπίου του 2/Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου ή στην Α τάξη του 2/Θ Πειραματικού Δημοτικού ή στην Α τάξη του 8/Θ Πειραματικού Δημοτικού (για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων) απαιτείται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου ως 14 Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Σχολείο που επιθυμούν. Οι καταστάσεις των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μετά τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 24 Μαΐου 2018 θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία όπως αναρτήθηκαν και σε περίπτωση λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για τη διόρθωσή του.

Οι απόφοιτοι του 2/Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στο 8/Θ Πειραματικό Δημοτικό εφ' όσον υποβληθεί η ανωτέρω σχετική αίτηση - δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων νηπιαγωγείου που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο 8/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στη διεύθυνση του Σχολείου, ώστε να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία και να αποδοθεί στο συνδεδεμένο σχολείο ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων.

Οι απόφοιτοι του 8/Θ και 2/Θ Πειραματικού Δημοτικού θα εγγραφούν αυτοδίκαια στο Πειραματικό Γυμνάσιο εφ' όσον υποβληθεί η ανωτέρω σχετική αίτηση - δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στη διεύθυνση του Σχολείου, ώστε να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία και να αποδοθεί στο συνδεδεμένο σχολείο ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων αν ο συνολικός αριθμός υποψηφίων είναι μικρότερος από τις προβλεπόμενες θέσεις, με απόφαση του Ε.Π.Ε.Σ. αποφασίζεται η εισαγωγή όλων των υποψηφίων. Σε αντίθετη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση (γενική και ειδικές) σε ίσο αριθμό ανά φύλο. Η ημερομηνία της κλήρωσης είναι η Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 στο χώρο του Σχολείου.

Η κλήρωση διενεργείται από τριμελή επιτροπή γονέων μεταξύ των ενδιαφερομένων. Κατά τη γενική κλήρωση θα επιλεγεί το 80% των θέσεων. Κατά τις ειδικές κληρώσεις θα επιλεγεί το υπόλοιπο 20% μεταξύ των μαθητών και μαθητριών που είναι α) δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο και δε φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση.

Αναλυτικότερα η πλήρης διαδικασία αναφέρεται στην προαναφερθείσα απόφαση.