Προκήρυξη κενών θέσεων για το σχολικό έτος 2017-2018


Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας η προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων μαθητών / μαθητριών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Σύμφωνα με τη ΥΑ Αριθμ. 63619/Δ6 , ΦΕΚ 1367/21.04.2017 Τεύχος Β’:

«Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α', για κάθε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραματικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο διάστημα από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο έως 22/12/2017»

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών (8/θ Δημοτικού- 2/θ Δημοτικού – 2/θ Νηπιαγωγείου). προκηρύσσει για το σχ. έτος 2017-18, τις παρακάτω θέσεις:

- 8/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Β΄ τάξη θέση 1 (ΚΟΡΙΤΣΙ)

- 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Ε΄τάξη θέσεις 2 (ΑΓΟΡΙΑ)

- 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ : θέση 1 (ΚΟΡΙΤΣΙ) γεν. το 2012

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 1 έως 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 8.15 – 12.00 στο Σχολείο μας (Πανεπιστημιούπολη Πατρών οδ. Διαγόρα, Γραφείο Δ/νσης Δημοτικού).

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στις 10.00 π.μ. σε αίθουσα του Σχολείου θα διεξαχθεί η κλήρωση για την κάλυψη αυτών των θέσεων, παρουσία των ενδιαφερομένων.