Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στο Σχολείο μας


Ο μέσος άνθρωπος στον ανεπτυγμένο κόσμο πετάει 250 κιλά χαρτί το χρόνο προκαλώντας με αυτό τον τρόπο την αποψίλωση των δασών και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Για κάθε τόνο χαρτί που ανακυκλώνεται εξοικονομούνται τουλάχιστον 30 κυβικά νερό, 3-4 KWh ηλεκτρικής ενέργειας (μέση κατανάλωση ενός σπιτιού για 1 χρόνο), ενώ διασώζονται 25 δένδρα.

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα "Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία" του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο αποσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από τη σχολική κοινότητα. Ανακυκλώνουμε

- σχολικά και άλλα βιβλία που ΔΕΝ μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν,

- τετράδια από τα οποία έχουμε αφαιρέσει τυχόν πλαστικά εξώφυλλα,

- λευκό φωτοτυπικό χαρτί.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από τα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας εφόσον το χρηματικό ποσόν που θα συγκεντρώνεται από το Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης θα χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν.

Για το Σχολείο μας Υπεύθυνη Ανακύκλωσης έχει οριστεί η κ. Φωτεινή Μάνη, προϊσταμένη του 2θεσίου Δημοτικού.

Έχει ήδη τοποθετηθεί στο χώρο του Σχολείο, μπροστά στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, μεγασάκος που μας έχει σταλεί από το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ όπου θα τοποθετούνται τα προς ανακύκλωση υλικά. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά στο διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2017.

Χρειάζεται η εθελοντική συμμετοχή όλων μας για την επιτυχία του προγράμματος με στόχο

- την ενημέρωση της κοινότητας (μαθητών και γονέων) του Σχολείου μας

- την συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης, την καθοδήγηση των παιδιών μας και την υποβοήθηση των σχετικών δράσεων στο Σχολείο