Εισαγωγή μαθητών / μαθητριών στο Πειραματικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2017-2018


Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή νηπίων στις υπό πλήρωση θέσεις του Πειραματικού Νηπιαγωγείου, καθώς και για την εισαγωγή μαθητών / μαθητριών στο 8/θέσιο και 2/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://www.iep.edu.gr/pps/) κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου 2017 έως και 19 Μαΐου 2017.

Για το Πειραματικό Νηπιαγωγείο, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρξει ανάρτηση των καταστάσεων υποψηφίων νηπίων. Εάν ο συνολικός αριθμός αιτήσεων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων των υποψηφίων. Εάν ο συνολικός αριθμός υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, γίνεται κλήρωση για την πλήρωση όλων των θέσεων σε ίσο αριθμό ανά φύλο. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 στο Πειραματικό Σχολείο ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων από τριμελή επιτροπή γονέων που ορίζεται από τους ίδιους. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση από την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσόμενων θέσεων. Στη συνέχεια θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις από τις οποίες θα επιλεγεί το υπόλοιπο 20% και αφορούν σε αδέλφια κληρωμένων νηπίων, αδέλφια μαθητών / μαθητριών του Πειραματικού, παιδιά εκπαιδευτικών πενταετούς θητείας στο Πειραματικό.

Για το 8θέσιο Πειραματικό Δημοτικό, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α Τάξη, εφ' όσον οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλουν τη σχετική αίτηση εντός των ανωτερω προθεσμιών από 28 Απριλίου 2017 έως και 19 Μαΐου 2017. Εντός της ίδιας προθεσμίας, γονείς / κηδεμόνες παιδιών του Νηπιαγωγείου που δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο Πειραματικό Δημοτικό οφείλουν να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου. Κλήρωση θα διενεργηθεί για την εισαγωγή μαθητών / μαθητριών της Α Τάξης του 2θεσίου Δημοτικού και μαθητών / μαθητριών των πρόσθετων προβλεπόμενων θέσεων της Α Τάξης του 8θεσίου Δημοτικού. Η γενική και ειδικές κληρώσεις για τα Πειραματικά Δημοτικά θα διενεργηθούν με διαδικασία παρόμοια με την προαναφερόμενη διαδικασία του Νηπιαγωγείου την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017.

Τέλος, κλήρωση θα διενεργηθεί για συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων τάξεων του 8θεσίου και 2θεσίου Δημοτικού στο διάστημα 1 έως 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Αναλυτικότερα και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ( http://depps.minedu.gov.gr/ )

Για την πλήρη διαδικασία μπορείτε να δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Β - Φύλλο 1367)

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα προβλεπόμενων θέσεων στον υπερσύνδεσμο http://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/Pinakas-thesewn.pdf?x56436