Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία

  • τον κ. Γεώργιο Κόλια, ως Πρόεδρο

  • την κ. Χρυσάνθη Γεωργιοπούλου-Τουλιάτου, ως Γενική Γραμματέα

  • τον κ. Κωνσταντίνο-Θόρβαλτ Μπάρλα, ως Ταμία

  • την κ. Χρυσέλλα Κυριαζή, ως Αντιπρόεδρο

  • τον κ. Αθανάσιο Καλογερά, ως Ειδικό Γραμματέα

  • τον κ. Γεώργιο Λυρή, ως Βοηθό Ταμία

  • τον κ. Ανδρέα Γιατρά, ως Μέλος

  • την κ. Νεκταρία Σπουργίτη, ως Α’ Αναπληρωματικό Μέλος

  • την κ. Ελένη Τσιμά, ως Β’ Αναπληρωματικό Μέλος